Algemene voorwaarden
Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SOLINGER STAALWAREN AGENTUREN WENSINK B.V. GEVESTIGD TE ALMELO


Solinger Staalwaren Agenturen Wensink B.V.
Edisonstraat 19
7601 PS Almelo
Telefoon: +31(0)546 - 818852
E-mail: info@solinger.nl
KVK: 06069625
BTW-nr.: NL801634775B01

gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo

Artikel 1 Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Solinger Staalwaren Agenturen Wensink B.V. (hierna te noemen: Wensink B.V.) met derden (hierna te noemen: de opdrachtgever) deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen door Wensink B.V. binnen twee werkdagen, nadat deze door de opdrachtgever zijn aanvaard, worden herroepen.
Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de voor Wensink B.V. normale werktijden.

Artikel 3 Gebondenheid

Wensink B.V. zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk door haar zijn aanvaard. Deze uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit schriftelijke bevestiging van Wensink B.V. danwel uit het begin van uitvoering van Wensink B.V., binnen tien dagen nadat bedoelde aanvullende opdracht door haar is ontvangen.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Wensink B.V. zijn niet bindend voorzover ze niet schriftelijk zijn bevestigd.
In dit verband zijn als ondergeschikten te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Prijzen

De door Wensink B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten, die ingevolge overeenkomst tussen partijen, ten laste van de opdrachtgever komen. Hierbij komen in ieder geval de kosten die gepaard gaan met retourzendingen door de opdrachtgever, voor rekening van de opdrachtgever.Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden kan Wensink B.V. een extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen.
Voorts wordt door Wensink B.V. bij voorbaat 2% van de totale prijs als kredietbeperking aan de opdrachtgever doorberekend. Bij tijdige betaling conform artikel 10 van deze voorwaarden vervalt de kredietbeperking en mag het daarmee gepaardgaande bedrag op het totale factuurbedrag in mindering worden gebracht.

Artikel 5 Levering en risico

Levering geschiedt af fabriek, magazijn of winkel, een en ander in overleg met de opdrachtgever. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in op het moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Wensink B.V..
De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Wensink B.V. kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige zaken hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen.
Wensink B.V. is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever Wensink B.V. een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet door Wensink B.V. kunnen worden geleverd, staan de zaken ter beschikking van de opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 6 Retentierecht

In de gevallen waarin Wensink B.V. zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot voldoening van de kosten die gepaard gaan met de reparaties die Wensink B.V. aan de desbetreffende zaken heeft verricht danwel tot voldoening van andere verplichtingen die voortvloeien uit de tussen Wensink B.V. en de opdrachtgever bestaande rechtsverhouding. Wensink B.V. zal van het haar toekomende retentierecht geen gebruik maken wanneer de opdrachtgever ten behoeve van de in dit artikel bedoelde kosten en verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens Wensink B.V. heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van Wensink B.V. en draagt de opdrachtgever vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaken, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van Wensink B.V. is de opdrachtgever voor de betaling niet bevoegd de geleverde zaken aan derden te verpanden of de eigendom over te dragen en blijft Wensink B.V. eigenaar hiervan tot de opdrachtgever integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Wensink B.V. heeft voldaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Wensink B.V. is slechts aansprakelijk voor de schade aan zaken van de opdrachtgever die hem in het kader van reparatiewerkzaamheden ter beschikking zijn gesteld. Wensink B.V. is voor deze schade niet aansprakelijk wanneer deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Wensink B.V. in verband met de aard van de werkzaamheden en de in de branche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
Wensink B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan andere zaken en eigendommen van de opdrachtgever voorzover deze niet te wijten is aan grove nalatigheid van Wensink B.V. bij het uitvoeren van de reparatie-opdracht.
De aansprakelijkheid wegens grove nalatigheid wordt echter beperkt tot die schade waartegen Wensink B.V. verzekerd is, danwel redelijkerwijze gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Het vorenstaande betekent onder meer dat niet voor vergoeding in aanmerking komt de eventuele gevolg- of bedrijfsschade, inkomensschade van de opdrachtgever hiermede begrepen, tegen welke risico’s de opdrachtgever zich, zo nodig, zelf zou dienen te verzekeren, terwijl voorts de door Wensink B.V. te vergoeden schade gematigd zal dienen te worden, indien de schade in geen verhouding staat tot de door de opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 9 Overmacht

Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is de opdrachtgever verplicht Wensink B.V. een redelijke termijn te gunnen, waarbinnen Wensink B.V. in overleg met de opdrachtgever de overeenkomst zodanig aan de gewijzigde omstandigheden zal trachten aan te passen dat de uitvoering van de overeenkomst weer mogelijk wordt.
Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van Wensink B.V. onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer en werkstakingen alsmede de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt doordat de zaken die moeten worden geleverd teniet gaan of verloren raken zonder dat dit aan Wensink B.V. kan worden toegerekend.
Indien Wensink B.V. en de opdrachtgever hieromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen en de uitvoering daardoor blijvend onmogelijk is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Wensink B.V. is slechts aansprakelijk voor de schade aan de te leveren zaken, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Wensink B.V. in verband met de in de branche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
Het vorenstaande betekent onder meer dat niet voor vergoeding in aanmerking komt de eventuele gevolg- of bedrijfsschade, inkomensschade van de opdrachtgever hiermede begrepen, tegen welke risico’s de opdrachtgever zich, zo nodig, zelf zal dienen te verzekeren, terwijl voorts de door Wensink B.V. te vergoeden schade gematigd zal dienen te worden, indien de schade in geen verhouding staat tot de door de opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 10 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Ofwel à contant ten kantore van Wensink B.V., ofwel op een door Wensink B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.
Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum mag de opdrachtgever het bedrag dat gepaard gaat met de kredietbeperking op het totale factuur-bedrag in mindering brengen.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vervallen de eventueel voor hem geldende betalingskortingen.

Artikel 11 Verzuim van de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Wensink B.V. verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de vorige zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd. Wensink B.V. kan in elk geval aanspraak maken op een minimum rentepercentage van 8%.
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, is Wensink B.V. gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan mits hij de opdracht-gever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien Wensink B.V. tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Wensink B.V. is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
Ingeval van niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever en indien de financiële situatie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van Wensink B.V., is Wensink B.V. gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst (en) op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door de opdrachtgever ten genoege van Wensink B.V. zekerheid is gesteld, en deze zekerheid door Wensink B.V. is verkregen.

Artikel 12 Reclamaties of klachten

De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Wensink B.V. terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.
Klachten over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of Wensink B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 13 Ontbinding

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Wensink B.V. richt, zal hij te allen tijde eerst Wensink B.V. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien Wensink B.V. instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Wensink B.V. verrichte prestaties en heeft Wensink B.V. onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank te Almelo, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, onder nummer 51/549/1985.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen